ACÚSTICA 2020. LA PLUJA, I NO L’AJUNTAMENT, VA PROTEGIR ELS FIGUERENCS D’UN NOU REBROT.  S’havia de celebrar sí o sí, encara que milers de persones ho paguessin amb la vida. ¡¡¡Estava pactat des del 2018!!! Conveni blindat. Els diners, no la cultura, han passat per davant de la salut dels ciutadans perquè van ser els factors que determinaren la decisió de l’alcaldessa. Però, ¿no va adoptar Agnés Lladó les seves famoses mesures de seguretat? Cultura segura, en diuen. Diuen, diuen, diuen… Tanmateix, qui coneix com funciona l’Acústica per edicions anteriors sap que, per exemple al Parc de les Aigües, s’hi apleguen normalment desenes de milers de joves fora de l’espai controlat, llocs on hom pot escoltar perfectament la música sense haver de pagar. Sols el mal temps va impedir potser les concentracions de gentades d’adolescents al voltant de les actuacions més esperades —i els posteriors botellons a tota la zona— que difícilment hauria pogut impedir la policia municipal.  En aquest article recordem quins han estat els motius ocults de persistir en la celebració de l’Acústica 2020 malgrat la gravetat de la situació sanitària i les prohibicions de la Generalitat.  No són emperò, aquests motius, cap secret i només calia investigar una mica a l’hemeroteca per a descobrir els criteris economicistes neoliberals —poc allunyats dels mateixos que apliquen Trump, Bolsonaro o Boris Johnson a llurs respectius països—  de l’ajuntament independentista: «que les mesures de seguretat no resultin al capdavall més perjudicials encara que la mateixa pandèmia»… i acabin arruinant els negocis de la gent veritablement important. (Que són els qui paguen les campanyes electorals, oi?) Aquesta criminal política ha provocat centenars de milers de morts a llocs com ara EEUU, Brasil i el Regne Unit. ¡I és la que s’ha aplicat aquest agost a Figueres! En definitiva, abans de l’Acústica 2020 hauria sigut prudent conservar algun dubte —i alguna esperança— al respecte, pero ara ja sabem qui és realment la senyora Agnés Lladó, alcaldessa: un clon de la convergent Marta Felip, coneguda mafiosa del Clan del Pinyol pujolista que saquejà la ciutat i després se’n va marxar seguint les passes del patriota Santi Vila.

https://intra-e.com/lamarca/index.php/2020/08/21/agnes-llado-autoritza-lacustica-a-figueres-malgrat-la-pandemia/

LES PREGUNTES DELS FIGUERENCS

¿Per quina raó l’Acústica sí i la Mostra del Vi no? ¿Per quina raó resta prohibit celebrar reunions de més de 10 persones però aquesta norma no afecta determinats esdeveniments? ¿Per quina raó 20 alumnes per aula amb mascareta però 600 adults a les actuacions musicals? La resposta és que Marta Felip ja havia signat un contracte blindat amb els organitzadors i incomplir-lo hauria desencadenat per a Agnés Lladó conseqüències que afectarien greument la seva carrera política.

https://intra-e.com/lamarca/index.php/2020/08/26/lalcaldessa-de-figueres-insulta-tothom-qui-gosi-criticar-la/

Aquí tenim un article publicat a l’Avui el 10 de març de 2018:

Figueres tindrà Acústica almenys fins a l’any 2020

Promo Arts Music i l’Ajuntament han signat un acord que blinda el festival a la ciutat per tres anys més

Després de setze edicions, ja es considera la cita estratègica de pop rock al país

JOAN PUNTÍ – FIGUERES. La con­tinuïtat de l’Acústica a Figue­res està assegu­rada almenys durant tres edi­ci­ons més. Així ho esta­bleix l’acord que van rubri­car ahir el direc­tor del fes­ti­val, Xavi Pas­cual, i l’alcal­dessa de Figue­res, Marta Felip, un con­veni llar­ga­ment rei­vin­di­cat pel pro­mo­tor en els últims anys. Segons el pacte entre les dues parts, l’Ajun­ta­ment apor­tarà una sub­venció anual de 240.000 euros perquè es pugui dur a terme l’esde­veniment, que ja ha cele­brat fins ara setze edi­ci­ons, amb una aco­llida cada cop més gran, i que s’ha con­ver­tit en el fes­ti­val de referència a Cata­lu­nya en el seu gènere.

De fet, la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya l’ha reco­ne­gut com a fes­ti­val estratègic de pop rock al país, una dis­tinció –la de “fes­ti­val estratègic”– que com­par­teix, per exem­ple, amb el Barna ­Sants, estratègic de cançó d’autor; el Fes­ti­val de Pera­lada, estratègic de dansa, i el Fes­ti­val de Tor­ro­e­lla, estratègic de música clàssica.

L’Anu­ari de la Música situa l’Acústica en ter­cer lloc pel que fa a poder de con­vo­catòria, superat només pel Pri­ma­vera Sound i el Sónar. Els orga­nit­za­dors de l’Acústica, que aquest any se cele­brarà del 30 d’agost al 2 de setem­bre, també remar­quen que és el segon fes­ti­val de Cata­lu­nya amb l’aposta més forta quant a artis­tes emer­gents. Així mateix, ocupa la segona posició en l’apar­tat de fes­ti­vals que més artis­tes cata­lans pro­gra­men.

L’èxit de l’Acústica i l’interès de la ciu­tat de Figue­res perquè la con­tinuïtat del fes­ti­val sigui un fet venen donats per l’impacte econòmic de l’esde­ve­ni­ment. L’estudi fet públic pels orga­nit­za­dors revela que l’edició del 2017 va ser la de més èxit de la història del fes­ti­val, amb un impacte econòmic indi­recte de 2,3 mili­ons d’euros. Segons els càlculs fets en aquest estudi, els assis­tents es van gas­tar una mit­jana de 32 euros cadas­cun, que reper­cu­tei­xen direc­ta­ment a la ciu­tat, sobre­tot en el sec­tor de la res­tau­ració i l’hos­ta­le­ria.

L’estudi con­clou, entre altres xifres, que l’impacte econòmic directe que l’Acústica genera a la ciu­tat de Figue­res és de fins a 1.600.000 euros, dada que per­met afir­mar a Promo Arts Music que la col·labo­ració que el con­sis­tori figue­renc aporta al fes­ti­val resulta molt ren­di­ble, “ja que, per cada euro que l’Ajun­ta­ment inver­teix en l’Acústica, la ciu­tat rep 9,22 euros”.

Ahir, durant la pre­sen­tació i la sig­na­tura del con­veni que com­pro­met les dues parts, Felip i Pas­cual esta­ven pletòrics. “Acústica, ara i sem­pre, i per molts anys!”, venia l’alcal­dessa com a titu­lar per a qui l’hi volgués com­prar. “Avui és un dia feliç i solemne; per això m’he posat cor­bata”, asse­nya­lava el pro­mo­tor. Felip venia a dir que l’entesa era impres­cin­di­ble: “L’Acústica forma part de la iden­ti­tat de la ciu­tat i de la seva cul­tura. És la seva festa major de final d’estiu.”

Font: https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/1354640-figueres-tindra-acustica-almenys-fins-al-2020.html

Més informació aquí: https://www.emporda.info/comarca/2018/03/09/lajuntament-figueres-blinda-festival-acustica/385685.html

https://intra-e.com/lamarca/index.php/2020/08/27/agnes-llado-ignora-la-prohibicio-de-la-generalitat-i-persisteix-a-celebrar-lacustica/

LES RESPOSTES ALS FIGUERENCS

Davant aquests tan festius interessos, ¿què poden significar uns quants morts més o menys? Però nosaltres pensàvem que Marta Felip, perdó, Agnés Lladó, defensava el programa d’un partit d’esquerres (això vol dir el rètol ERC, almenys). Per respecte a les víctimes del Covid-19, ¿no podia haver ajornat l’Acústica 2020 fins a la tardor o, si calia, l’hivern? ¿No és més important la vida de les persones que el suposat benefici obtingut pels botiguers de la ciutat? Però anem errats. Segons confessa la dreta (dreta descarada o falsa esquerra, dreta maquillada, sionista en tot cas), la vida de la gent «sense importància» no val res: el negoci privat propi, en canvi, serà for ever el valor suprem. Certes polítiques dretanistes pro-pandèmia ho han palesat ad nauseam. Agnés Lladó queda així retratada, per a la resta del seu mandat, com una continuadora de les maneres de fer típiques dels de sempre. Quins? Els personatges col·lectius, grups de pressió i famílies oligàrquiques, que porten dominant la ciutat d’ençà de l’època anterior, els mateixos terratinents ultracatòlics d’extrema dreta integrats a Convergència després de la mort del dictador i que —dissolt el cau de corrupció del neofranquista disfressat Jordi Pujol i Soley— ara fan niu a ERC.

Figueres, la Marca Hispànica, 5 de setembre de 2020.

https://intra-e.com/lamarca/index.php/2020/08/01/los-paises-con-mas-victimas-de-covid-19-estan-mandatados-por-ultraderechistas/

https://carrer-la-marca.eu/wp-content/uploads/2020/09/torra-prohibeix-1024x766.jpghttps://carrer-la-marca.eu/wp-content/uploads/2020/09/torra-prohibeix-150x150.jpgEDITORLocalcatalanismo,convergència,figueres,neoliberalismo,oligarquía,sionismoACÚSTICA 2020. LA PLUJA, I NO L'AJUNTAMENT, VA PROTEGIR ELS FIGUERENCS D'UN NOU REBROT.  S'havia de celebrar sí o sí, encara que milers de persones ho paguessin amb la vida. ¡¡¡Estava pactat des del 2018!!! Conveni blindat. Els diners, no la cultura, han passat per davant de la salut...Semanario online