UNA VERITABLE MOSTRA DE CATALANISME QUE LAURA BORRÀS VA SABOTEJAR. Els jueus arribaren a Palestina en qualitat d’immigrants i, al capdavall, van apoderar-se de tot el país expulsant, exterminant o sotmetent a lleis racistes la població autòctona majoritàriament àrab. Davant la comunitat i els organismes internacionals, el relat obligatori de l’Holocaust (inqüestionable i blindat penalment a Europa amb penes de presó) ha estat l’arma més eficaç del sionisme, és a dir, del nacionalisme jueu, a fi i efecte de gaudir de la més absoluta impunitat per aquest genocidi. Ara, la minoria palestina al nou Estat, que es diu Israel, o la majoria palestina als Territoris Palestins Ocupats, viu sotmesa a un règim d’apartheid que Amnistia Internacional, després de 70 anys fent-se el ronso, finalment ha condemnat en termes bastant contundents: l‘Estat d’Israel, ha dit, constitueix com a tal un Estat d’apartheid i, per tant, un crim contra la humanitat. CARRER LA MARCA va informar de la condemna i, també, de com els titulars dels diaris van rebaixar el contingut de l’informe de la ONG Premi Nobel de la Pau suprimint el terme «crim contra la humanitat» que apareix en el títol. La Resolució 399/XIV del Parlament de Catalunya, de 16 de juny de 2022, es basa explícitament en l’informe d’Amnistia Internacional, però no empra tampoc el terme crim contra la humanitat, sinó el més tècnic «crim d’apartheid«. Tot i així, la notícia ni tan sols va aparèixer a «La Vanguardia» —edició en català— dels dies 17 i 18 de juny. Encara hem de confirmar si fou ensordida per altres diaris catalans. No va ser publicada, en tot cas, tampoc a «El País» paper del dia 18 i estem investigant si va fer-ho o no en el del dia 17. A aquesta descarada censura oligàrquica del periodisme «professional» presstitutes dedicarem un article específic en la secció PERIODISME.

AMNISTÍA INTERNACIONAL RECONOCE QUE EL ESTADO DE ISRAEL CONSTITUYE UN CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD

El Parlament ve «apartheid» de Israel en Palestina con el apoyo de ERC y el rechazo de Junts.

LAURA BORRÀS VA OPOSAR-SE A LA MOCIÓ

Sols el PSC, ERC, la CUP i els Comuns van fer possible que aquesta moció fos aprovada. La corrupta presidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, capitosta del partit convergent Junts per Catalunya, i amb ella naturalment els seus diputats mafiosos, van ser els únics a bloquejar la moció. Fins i tot la dreta espanyolista (PP i C’s) i la més rància ultradreta (Vox) optaren per abstenir-se!!! No calia que Laura Borràs es retratés un cop més com la putrefacta delinqüent que és: el que no sospitàvem encara és que la seva maldat de lladre arribés fins al punt de donar suport a un genocidi. Sorpresa? Potser no tant perquè els antecedents pel que fa al filosionisme convergent són força contundents. Un tast:

El embajador palestino molesto con Artur Mas por definir al Estado de Israel como un ejemplo.

Un Estat criminal i genocida paràsit de la humanitat és el model i exemple de la futura Catalunya independent per als corruptes (post)convergents de Puigdemont!!!

Text de la resolució:

Resolució 399/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació a Palestina 250-00559/13. ADOPCIÓ Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, sessió 14, 16.06.2022, DSPC-C 344 La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la sessió tinguda el dia 16 de juny de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la situació a Palestina (tram. 250-00559/13), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 52355). Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent Resolució:

1. El Parlament de Catalunya reconeix públicament que el sistema que aplica Israel als territoris ocupats és contrari al dret internacional i que, d’acord amb l’article 7.2.h de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, es pot considerar un crim d’apartheid.

2. El Parlament de Catalunya condemna la vulneració dels drets humans i totes les pràctiques equivalents a l’apartheid contra la població palestina.

3. El Parlament de Catalunya es compromet a facilitar la compareixença davant la comissió competent en matèria d’acció exterior de les entitats o persones expertes que puguin aportar informació rellevant sobre la situació dels drets humans a Palestina i Israel.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a les entitats que treballen sobre el terreny en la defensa dels drets humans i la resolució pacífica i democràtica del conflicte entre Palestina i Israel.

5. El Parlament de Catalunya demana al Govern, i es compromet al seu torn a fer el mateix, que ni doni cap suport ni presti cap ajuda o assistència que puguin contribuir a mantenir la situació dels territoris ocupats. Per tant, li demana que utilitzi totes les eines possibles dins les seves competències per a garantir, d’una banda, que les autoritats israelianes implanten en els territoris ocupats les recomanacions dels informes d’Amnistia Internacional i Human Rights Watch, i, de l’altra, que els drets humans es posen en el centre de tots els acords bilaterals i multilaterals amb les autoritats israelianes, amb la diligència deguda per a assegurar-se que no contribueixen a mantenir un sistema equivalent a l’apartheid.

6. El Parlament de Catalunya demana al Govern que traslladi al Govern espanyol la demanda de no donar cap suport ni prestar cap ajuda o assistència que puguin contribuir a mantenir la situació del territoris ocupats, a fi que el Govern espanyol utilitzi totes les eines polítiques i diplomàtiques possibles per a garantir, d’una banda, que les autoritats israelianes implanten en els territoris ocupats les recomanacions dels informes d’Amnistia Internacional i Human Rights Watch, i, de l’altra, que els drets humans es posen en el centre de tots els acords bilaterals i multilaterals amb les autoritats israelianes, amb la diligència deguda per a assegurar-se que no contribueixen a mantenir un sistema equivalent a l’apartheid.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022 La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comissió, Francesc de Dalmases i Thió.

Font:Parlament de Catalunya

CATALUNYA NOMENA PRESIDENTA DEL PARLAMENT LA CÒMPLICE D’UN NARCOTRAFICANT IMPUTADA PER CORRUPCIÓ

La proposta de resolució era bastant més potent i, a diferència de la resolució aprovada després de les esmenes del PSC, sí feia referència explícita al que que el crim d’apartheid es un crim contra la humanitat:

Proposta de resolució sobre la situació a Palestina 250-00559/13 PRESENTACIÓ: GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP Reg. 41765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022 A la Mesa del Parlament Meritxell Serret i Aleu, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar, Eulàlia Reguant, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació a Palestina, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el text següent: BOPC 277 4 d’abril de 2022 3.10.25. Propostes de resolució 81

Exposició de motius. En el darrer any les organitzacions internacionals de drets humans Amnistia Internacional i Human Rights Watch han publicat dos informes en els que denuncien l’aplicació per part d’Israel d’un sistema d’apartheid contra el poble palestí, com fa dècades que denuncien organitzacions de drets humans palestines. L’apartheid és una violació del dret internacional públic, una violació greu de drets humans protegits internacionalment i un crim de lesa humanitat en virtut del dret penal internacional. El terme «apartheid» es va usar originalment per a referir-se al sistema polític de Sudàfrica que imposava expressament la segregació racial i la dominació i opressió d’un grup racial per un altre. Posteriorment, la comunitat internacional l’ha adoptat per a condemnar i criminalitzar aquest tipus de sistemes i pràctiques amb independència del lloc on existeixin. Es comet el crim de lesa humanitat de l’apartheid, segons la Convenció contra l’Apartheid, l’Estatut de Roma i el dret internacional consuetudinari, quan es perpetra un acte cruel o inhumà (en essència una violació greu de drets humans) en el context d’un règim institucionalitzat d’opressió i dominació sistemàtiques d’un grup racial sobre un altre amb la intenció de mantenir aquest sistema. La millor manera d’entendre l’apartheid és veure’l com un sistema de tracte discriminatori prolongat i cruel d’un grup racial als membres d’un altre amb la intenció de controlar al segon. Els informes de dues de les principals organitzacions internacionals de defensa dels Drets Humans han investigat minuciosament el sistema i les pràctiques de dominació i opressió que en les darreres dècades Israel ha dut a terme contra el poble palestí a Israel, als Territoris Ocupats, inclòs Jerusalem Est, així com en relació a la població refugiada. L’estat d’Israel segons els informes d’Amnistia Internacional i Human Rights Watch ha perpetrat la injustícia internacional de l’apartheid, com a violació de drets humans i violació del dret internacional públic, allà on imposa aquest sistema. Ha avaluat que gairebé tota l’administració civil i les autoritats militars d’Israel, així com les institucions governamentals i quasi governamentals, participen en l’aplicació del sistema d’apartheid contra la població palestina a Israel i els Territoris Ocupats, i contra la població refugiada palestina i els seus descendents fora del territori. Des de 1948 Israel ha posat en pràctica un sistema de fragmentació territorial i segregació racial que ha expulsat al poble palestí, s’ha apropiat de forma continuada de les seves terres i recursos naturals i han introduït lleis, polítiques i pràctiques que discriminen de manera sistemàtica i cruel a la població palestina, a la qual deixa fragmentada geogràfica i políticament, en un estat permanent de por i inseguretat, i sovint empobrida. Al llarg dels anys, Israel ha utilitzat el règim militar com a eina clau per a establir el seu sistema d’opressió i dominació sobre la població palestina a banda i banda de la línia verda, i ho aplica a diferents grups palestins a Israel i als Territoris Ocupats. El sistema d’apartheid s’articula a través de nombroses formes de discriminació i opressió que evoquen a una supressió continuada del desenvolupament humà de la població palestina. La limitació de la llibertat de moviment, les restriccions de participació política, la despossessió de terres i propietats, la zonificació i el desenvolupament de polítiques urbanístiques discriminatòries, l’alteració de les vides personals i familiars, la negació de la nacionalitat, la residència i la vida familiar, constitueixen entre d’altres les principals pràctiques d’apartheid contra el poble palestí. A més a més un seguit de pràctiques específiques i especialment virulentes, reiterades i rellevants com són els trasllats forçosos, les detencions administratives i les tortures, els homicidis il·legítims i les lesions greus, la negació de drets i llibertats fonamentals, la persecució deliberada i els càstigs col·lectius són entre d’altres pràctiques que constitueixen crims de lesa humanitat contra el poble palestí. BOPC 277 4 d’abril de 2022 3.10.25. Propostes de resolució 82. L’escala i la gravetat de les violacions documentades en els Informes d’AI i HRW deixen clar que la comunitat internacional necessita canviar amb urgència i de manera dràstica el seu enfocament al conflicte palestí-israelià i reconèixer tot l’abast dels crims que perpetra Israel contra el poble palestí. De fet, la comunitat internacional porta més de set dècades mantenint-se al marge mentre Israel ha tingut carta blanca per a desposseir, segregar, controlar, oprimir i dominar al poble palestí. Les nombroses resolucions del Consell de Seguretat de l’ONU adoptades al llarg dels anys segueixen sense aplicar-se i, excepte condemnes superficials, Israel no ha afrontat cap conseqüència per actes que han violat el dret internacional. Mentrestant, abordar les violacions d’Israel contra la població palestina a la Cisjordània ocupada i a la Franja de Gaza merament dins del marc del dret internacional humanitari i separades de les violacions comeses contra la població palestina a Israel deixa sense tractar les causes fonamentals del conflicte i no ha aconseguit cap classe de rendició de comptes i justícia per a les víctimes. Per aquests motius, i prenent en consideració les conclusions dels informes d’Amnistia Internacional i Human Rights Watch, presenta la següent:

Proposta de resolució. El Parlament de Catalunya:

1. Reconeix públicament que el sistema que aplica Israel als Territoris Ocupats és contrari al dret internacional i equival al crim d’apartheid.

2. Condemna la vulneració dels drets humans i totes les pràctiques equivalents a l’apartheid contra la població palestina.

3. Es compromet a que, com a mínim, un cop a l’any Amnistia Internacional i Human Rights Watch compareguin davant la Comissió parlamentària corresponent per a exposar les conclusions del seu informe sobre la situació dels drets humans a Palestina i Israel.

4. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a les entitats que treballen sobre el terreny en la defensa dels drets humans i la resolució pacífica i democràtica del conflicte.

5. Es compromet i demana al Govern de la Generalitat de Catalunya no donar suport ni prestar ajuda ni assistència per mantenir aquesta situació. És a dir a utilitzar totes les eines polítiques i diplomàtiques possibles per a garantir que les autoritats israelianes implementin les recomanacions formulades en els Informes d’Amnistia Internacional i Human Rights Watch i garantir que els drets humans es posin al centre de tots els acords bilaterals i multilaterals amb les autoritats israelianes, amb la diligència deguda per a assegurar-se que no contribueixen a mantenir un sistema equivalent a l’apartheid.

6. Demana al Govern de la Generalitat de Catalunya a traslladar al Govern espanyol la demanda de no donar suport ni prestar ajuda ni assistència per mantenir aquesta situació. És a dir a utilitzar totes les eines polítiques i diplomàtiques possibles per a garantir que les autoritats israelianes implementin les recomanacions formulades en els Informes d’Amnistia Internacional i Human Rights Watch i garantir que els drets humans es posin al centre de tots els acords bilaterals i multilaterals amb les autoritats israelianes, amb la diligència deguda per a assegurar-se que no contribueixen a mantenir un sistema equivalent a l’apartheid.

Palau del Parlament, 16 de març de 2022 Meritxell Serret i Aleu, GP ERC; Carles Riera Albert, GP CUP-NCG; Susanna Segovia Sánchez, GP ECP, portaveus a la CAETC; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG.

Font: Parlament de Catalunya.

En propers articles o edicions del present anirem ampliant les dades i informarem sobre les reaccions que ja s’han produït —i que, per cert, han estat força virulentes.

Figueres, la Marca Hispànica, 22 de juny de 2022.

EL JUDAÍSMO COMO IDEOLOGÍA RACISTA, SUPREMACISTA Y GENOCIDA (2). SUPREMACISMO

Principios, normas y valores de esta publicación

https://carrer-la-marca.eu/wp-content/uploads/2021/08/laura-borras2.jpghttps://carrer-la-marca.eu/wp-content/uploads/2021/08/laura-borras2-150x150.jpgSETMANARI CARRER LA MARCALocalUncategorizedcatalanismo,crímenes del liberalismo,editorial,judaísmo,judeo-cristianismo,laura borras,oligarquía,Puigdemont,sionismoUNA VERITABLE MOSTRA DE CATALANISME QUE LAURA BORRÀS VA SABOTEJAR. Els jueus arribaren a Palestina en qualitat d'immigrants i, al capdavall, van apoderar-se de tot el país expulsant, exterminant o sotmetent a lleis racistes la població autòctona majoritàriament àrab. Davant la comunitat i els organismes internacionals, el relat obligatori...Semanario online