ES VA VA SIGNAR VULNERANT EL PRECEPTE QUE OBLIGA A CONVOCAR PRÈVIAMENT UN CONCURS PÚBLIC. Marta Felip, a més, ignorà l’informe negatiu del secretari municipal i dictà de forma conscient i deliberada una resolució administrativa injusta en benefici d’un particular. ¿A canvi de què? ¿Per quin motiu Agnés Lladó no ha impugnat aquesta malifeta, sinó que l’ha convalidada? També van ser il·legals l’Acústica 2019 i l’Acústica 2018, les quals es varen regir pel mateix conveni blindat de març del 2018. Les irregularitats afecten possiblement totes les edicions anteriors que assignaven les partides pressupostàries seguint idèntic model franquista, és a dir, de forma discrecional, a fi i efecte d’enriquir amics, familiars i correligionaris del poder oligàrquic local amb els diners dels figuerencs. 

https://intra-e.com/lamarca/index.php/2020/09/05/la-criminal-irresponsabilitat-dagnes-llado/

FETS PROVATS

El 21 de juny de 2016 El Gerió Digital publicava un article esbombant les angoixes dels promotors de l’Acústica, ansiosos d’assegurar-se el tros de pastís pressupostari municipal i poder gaudir-lo sense haver de passar cada any pels preceptius controls democràtics. Les protestes són inequívoques i el que pretenen és establir —i fins i tot institucionalitzar o municipalitzar— un negoci rodó fonamentat en la nua discrecionalitat política de l’alcaldessa convergent. Segons informa l’esmentat mitjà:

El promotors de l’Acústica asseguren que el futur del festival perilla

El director del certamen ho ha dit durant la presentació de la programació de l’Acustiqueta

Dimarts, 21 de juny de 2016 17:11 h

ACN / Alt Empordà / Figueres

Els promotors de l’Acústica de Figueres reconeixen que a dia d’avui el festival no té garantit el seu futur ni tampoc la versió familiar, l’Acustiqueta, per la nova convocatòria pública d’ajuts que el consistori ha decidit posar en marxa per als festivals estratègics de ciutat.

Aquesta fórmula substitueix els convenis que l’Ajuntament signava amb cada festival al considerar que no s’ajustaven a la legalitat. «Fins que no sapiguem com serà la convocatòria i si s’ajusta a la temporalitat del festival, no sabrem si hi podem concursar i si podem guanyar», afirmava aquest dimarts el director del certamen, Xavier Pascual, tot recordant que necessiten un any de marge per poder preparar la següent edició.

Ho ha dit durant la presentació de l’Acustiqueta que enguany arriba a la cinquena edició. Serà del 2 al 4 de setembre i comptarà amb sis actuacions. Una de les destacades és l’entrena de l’espectacle d’Albert Pla i Tortell Poltrona.

Ampliació:

El setembre acaba el conveni de quatre anys que tenia Promo Arts Music amb l’Ajuntament de Figueres per organitzar els dos festivals amb el suport econòmic del consistori. El que vindrà després és «incert», segons ha assenyalat el seu director, Xavier Pascual, perquè desconeixen l’aplicació de la nova convocatòria pública d’ajuts que l’Ajuntament de Figueres preveu tirar endavant per als «festivals estratègics» que és com ho han anomenat. El que més els preocupa és la temporalitat perquè necessiten un any de marge per poder treballar en l’edició següent dels dos festivals i tancar els acords amb els patrocinadors abans que acabi l’any.

Pascual ha subratllat que volen continuar organitzant l’Acústica, que enguany arriba a la seva 15a edició, i l’Acustiqueta, que s’ha convertit en el festival familiar amb més capacitat de convocatòria a Catalunya amb més de 30.000 persones de públic però ha admès que «ara mateix no es pot garantir la seva continuïtat». En aquest sentit, ha expressat el desig de seguir fent créixer aquests dos esdeveniments que han demostrat ser un «model d’èxit» però que per fer-ho necessiten el suport de les administracions.

El director ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la cinquena edició de l’Acustiqueta, que es farà del 2 al 4 de setembre a la capital de l’Alt Empordà. També hi havia present el regidor de Cultura, Alfons Martínez, que ha afirmat que el consistori vol que festivals com aquests segueixin celebrant-se a la ciutat. Martínez ha defensat la nova convocatòria d’ajuts públics tot dient que és la fórmula legal que ha de permetre precisament que puguin continuar fent-se perquè «el sistema actual de convenis ja no ho permet». I s’ha compromès a seguir treballant-hi per «aclarir» tots els aspectes que preocupen als promotors.

Després de mesos d’estudi amb els serveis jurídics, el consistori aposta per aquest model basat en la concurrència competitiva com segueixen altres ajuntaments com el de Barcelona. La convocatòria de les subvencions serà anual i tindrà una aportació màxima per a cada esdeveniment que es concretarà cada any. Entre els aspectes que es valoraran hi ha la qualitat artística o la implicació ciutadana.

Font: https://www.gerio.cat/noticia/237969/el-promotors-de-l-acustica-admeten-que-el-futur-del-festival-es-incert-amb-la-nova-convoca

Tanmateix, al capdavall no es va aplicar aquest model «basat en la concurrència competitiva» i el març de 2018, segons informava El Punt-Avui i altres mitjans de comunicació, es signà un conveni blindat sense concurs públic previ i… ¡per tres anys més! 

Figueres tindrà Acústica almenys fins a l’any 2020

Promo Arts Music i l’Ajuntament han signat un acord que blinda el festival a la ciutat per tres anys més

Després de setze edicions, ja es considera la cita estratègica de pop rock al país

JOAN PUNTÍ – FIGUERES. La con­tinuïtat de l’Acústica a Figue­res està assegu­rada almenys durant tres edi­ci­ons més. Així ho esta­bleix l’acord que van rubri­car ahir el direc­tor del fes­ti­val, Xavi Pas­cual, i l’alcal­dessa de Figue­res, Marta Felip, un con­veni llar­ga­ment rei­vin­di­cat pel pro­mo­tor en els últims anys. Segons el pacte entre les dues parts, l’Ajun­ta­ment apor­tarà una sub­venció anual de 240.000 euros perquè es pugui dur a terme l’esde­veniment, que ja ha cele­brat fins ara setze edi­ci­ons, amb una aco­llida cada cop més gran, i que s’ha con­ver­tit en el fes­ti­val de referència a Cata­lu­nya en el seu gènere.

De fet, la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya l’ha reco­ne­gut com a fes­ti­val estratègic de pop rock al país, una dis­tinció –la de “fes­ti­val estratègic”– que com­par­teix, per exem­ple, amb el Barna ­Sants, estratègic de cançó d’autor; el Fes­ti­val de Pera­lada, estratègic de dansa, i el Fes­ti­val de Tor­ro­e­lla, estratègic de música clàssica.

L’Anu­ari de la Música situa l’Acústica en ter­cer lloc pel que fa a poder de con­vo­catòria, superat només pel Pri­ma­vera Sound i el Sónar. Els orga­nit­za­dors de l’Acústica, que aquest any se cele­brarà del 30 d’agost al 2 de setem­bre, també remar­quen que és el segon fes­ti­val de Cata­lu­nya amb l’aposta més forta quant a artis­tes emer­gents. Així mateix, ocupa la segona posició en l’apar­tat de fes­ti­vals que més artis­tes cata­lans pro­gra­men.

L’èxit de l’Acústica i l’interès de la ciu­tat de Figue­res perquè la con­tinuïtat del fes­ti­val sigui un fet venen donats per l’impacte econòmic de l’esde­ve­ni­ment. L’estudi fet públic pels orga­nit­za­dors revela que l’edició del 2017 va ser la de més èxit de la història del fes­ti­val, amb un impacte econòmic indi­recte de 2,3 mili­ons d’euros. Segons els càlculs fets en aquest estudi, els assis­tents es van gas­tar una mit­jana de 32 euros cadas­cun, que reper­cu­tei­xen direc­ta­ment a la ciu­tat, sobre­tot en el sec­tor de la res­tau­ració i l’hos­ta­le­ria.

L’estudi con­clou, entre altres xifres, que l’impacte econòmic directe que l’Acústica genera a la ciu­tat de Figue­res és de fins a 1.600.000 euros, dada que per­met afir­mar a Promo Arts Music que la col·labo­ració que el con­sis­tori figue­renc aporta al fes­ti­val resulta molt ren­di­ble, “ja que, per cada euro que l’Ajun­ta­ment inver­teix en l’Acústica, la ciu­tat rep 9,22 euros”.

Ahir, durant la pre­sen­tació i la sig­na­tura del con­veni que com­pro­met les dues parts, Felip i Pas­cual esta­ven pletòrics. “Acústica, ara i sem­pre, i per molts anys!”, venia l’alcal­dessa com a titu­lar per a qui l’hi volgués com­prar. “Avui és un dia feliç i solemne; per això m’he posat cor­bata”, asse­nya­lava el pro­mo­tor. Felip venia a dir que l’entesa era impres­cin­di­ble: “L’Acústica forma part de la iden­ti­tat de la ciu­tat i de la seva cul­tura. És la seva festa major de final d’estiu.”

Font: https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/1354640-figueres-tindra-acustica-almenys-fins-al-2020.html

https://intra-e.com/lamarca/index.php/2020/08/26/lalcaldessa-de-figueres-insulta-tothom-qui-gosi-criticar-la/

Malgrat la propaganda dels promotors, sabem que l’informe del secretari municipal havia sigut negatiu perquè aquest fet crucial va ser publicat per La Vanguàrdia. Vegeu:

El promotor del Acústica pide garantías para mantener el festival y dice que la incertidumbre ha alterado la programación

El certamen se celebrará del 31 de agosto al 3 de septiembre y se amplía con un nuevo escenario en la plaza de la Palmera

ACN, FIGUERES 16/06/2017 14:46 | Actualizado a 19/06/2017 13:48

El Acústica de Figueres (Alt Empordà) quiere garantías claras de que, más allá de la edición de este 2017, el festival se podrá mantener en la ciudad durante los próximos años. El promotor del certamen, Xavier Pascual, ha presentado este viernes las principales novedades del festival y ha alertado que, a diferencia de otros años, en esta ocasión no han tenido la seguridad de que los conciertos se podrían celebrar hasta el mes de abril. Una situación que ha atrasado todo el proceso de confección de la programación y que, además, ha afectado a la contratación de artistas internacionales y nacionales. Pese a que no ha concretado nombres, Pascual ha insistido en que tienen solvencia y que, por eso, muchas formaciones les han hecho confianza reservando las fechas de actuaciones, pero que no ha pasado lo mismo con artistas de alto nivel.

De hecho, el convenio que garantiza la financiación municipal sólo para esta edición (que asciende a los 240.000 euros para el Acústica y el Acustiqueta) se ha firmado este mismo viernes. Esto significa que no se podrán comenzar a rubricar contratos en firme hasta el lunes que viene. Pascual, además, calcula que no podrán presentar la programación hasta el mes que viene. En este sentido, ha pedido a los grupos políticos que durante estos 30 días se reúnan y busquen una “solución” para el mantenimiento de los festivales estratégicos de Figueres.

El promotor del certamen no ve bien la propuesta anunciada por el Ayuntamiento de convocar un concurso público a cuatro años sustituyendo los convenios plurianuales, que hasta ahora se firmaban y que contaban con informes negativos del secretario municipal. A su entender, este fórmula no es la adecuada para una ciudad donde las iniciativas surgen del sector privado y con formatos únicos que cuentan con una larga trayectoria. “Jurídicamente hay otras fórmulas”, ha dicho Pascual, que ha animado a todos los grupos que conforman el consistorio a reunirse para hablarlo en profundidad.

Pascual ha insistido en que urge tener garantías porque no pueden asegurar una edición el año que viene con el modelo actual si la situación de incertidumbre se mantiene. “Nos hacen confianza pero no lo podemos hacer cada año”, ha insistido. El promotor del festival ha admitido que hasta principios de año tenían dudas que el certamen se pudiera celebrar pero ha asegurado que el Acústica “tal y como es ahora” no tendría sentido en ningún otro lugar que no fuera Figueres. Por eso, ha afirmado que si no se pudiera hacer como hasta ahora, lo pararían para “repensar el modelo”.

Llamada a una posición clara de todos los políticos

Por su parte, la alcaldesa ha insistido en que el gobierno municipal apuesta firmemente por su mantenimiento y ha vuelto a pedir a todos los grupos políticos una posición clara y firme sobre el modelo de festivales que quieren en la ciudad. Este lunes, Felip ya lanzó esta petición durante la presentación del estudio de impacto económico del Festival del Circ, que está en la misma tesitura.

En este sentido, ha explicado que las bases para el concurso anunciado están elaboradas pero que todavía quedan dudas. “Por ejemplo, se establece que el promotor del festival en cuestión tiene que concretar la programación para los cuatro años y eso es inviable”, ha remarcado. Por eso, dice que más allá de los procedimientos legales, se necesita una posición conjunta, un “pacto de ciudad” que de las garantías necesarias a éste y otros eventos que, por ahora, sólo tienen garantizada una edición anual.

Un nuevo espacio y ampliación del mercado de diseñadores

El Acústica, que se celebrará del 31 de agosto al 3 de septiembre, llega a su 16ª edición incorporando un nuevo espacio, en la plaza de la Palmera. El escenario servirá de complemento a los dos grandes espacios que ofrecen conciertos (la Rambla y la plaza Catalunya) y permitirá repartir el público, además de ofrecer la posibilidad de celebrar más conciertos simultáneos. Se trata, además, de una zona emblemática porque éste fue uno de los primeros lugares de la ciudad donde se celebró el Embarraca’t de las Ferias y Fiestas de la Santa Creu.

A parte de esto, el festival mantendrá los conciertos en el balcón del Teatre Jardí, el espacio dedicado a los food trucks y ampliará el Acústica Market, un mercado dedicado a jóvenes diseñadores. Además, se ha creado un spot para promocionar el festival. De momento, no se ha desvelado ningún nombre de la programación, pero Pascual ha avanzado que contará con un presupuesto alrededor de los 600.000 euros.

Font: https://www.lavanguardia.com/local/girona/20170616/423437442350/promotor-acustica-pide-garantias-mantener-festival-dice-incertidumbre-ha-alterado-programacion.html

Izquierda Nacional de los Trabajadores (INTRA) ha anunciat que estudiarà posar els fets en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Figueres, la Marca Hispànica, 11 de setembre de 2020.

https://intra-e.com/lamarca/index.php/2020/08/27/agnes-llado-ignora-la-prohibicio-de-la-generalitat-i-persisteix-a-celebrar-lacustica/

https://carrer-la-marca.eu/wp-content/uploads/2020/09/marta-felip-xavi-pascual-conveni-blindat-acustica.jpghttps://carrer-la-marca.eu/wp-content/uploads/2020/09/marta-felip-xavi-pascual-conveni-blindat-acustica-150x150.jpgEDITORLocalcatalanismo,convergència,figueres,neoliberalismo,oligarquía  ES VA VA SIGNAR VULNERANT EL PRECEPTE QUE OBLIGA A CONVOCAR PRÈVIAMENT UN CONCURS PÚBLIC. Marta Felip, a més, ignorà l'informe negatiu del secretari municipal i dictà de forma conscient i deliberada una resolució administrativa injusta en benefici d'un particular. ¿A canvi de què? ¿Per quin motiu Agnés Lladó no...Semanario online